Vårat bryggeri

Mycket har hänt sen Mjödhamnen AB bildades i slutet av 2006 med syfte att bedriva mjöd import och öka medvetenheten om mjöd i Sverige, vilken då var näst intill obefintlig. Sedan dess har mycket hänt. Första delmålet var att introducera ett mjöd i Systembolagets butikssortiment, vilket uppfylldes under våren 2008 då det polska mjödet Piastowski lanserades i det tillfälliga sortimentet.

Nästa utmaning var att starta svensk tillverkning av mjöd och i början av 2010 väcktes en spännande idé som skulle möjliggöra lokal produktion till rimliga ekonomiska villkor.

Idén var att starta mobil tillverkning av mjöd då systembolaget nyligen hade infört en policy som gynnade lokalproducerade produkter och tanken var att i samarbete med landets biodlare framställa lokalt mjöd.

En undersökning om huruvida detta skulle vara byråkratiskt genomförbart gav oväntat bra resultat. Projektet blev verklighet.

Läs mer om Expedition Mjödbuss här


Vår vision är att återföra mjöd som ett naturligt inslag i vår moderna dryckeskultur. Att mjöd ska ses som nordens självklara alternativ till vin och uppfattas som en kvalitetsprodukt som alla restauranger med självaktning erbjuder i sina menyer.

Basen för Mjödhamnen är lokalproducerat mjöd från landets alla landskap, kompletterat med central tillverkning och import av mjöd från hela världen.


Nu jobbar vi vidare med att sprida kunskap genom att hålla mjödprovningar, föreläsningar samt åka runt på så många mässor som vi mäktar med.

 

About our meadery

Much has happened since Mjödhamnen AB was formed at the end of 2006 with the goal to start importing and raising awareness about mead in Sweden, which, back then, was then virtually non-existent.

Since then a lot has happened. The first step was to introduce a mead into Systembolaget's store assortment, which we made happen in the spring of 2008 when the Polish mead Piastowski was launched in the temporary assortment.

The next challenge was to start a Swedish production of mead. And at the beginning of 2010 an exciting idea, which would enable local production at reasonable economic conditions.

Systembolaget had recently introduced a policy that favored locally produced products, and the idea was to start a mobile production of mead and produce locally in collaboration with the country's beekeepers.

An investigation into whether this would be bureaucratically doable yielded unexpectedly good results. The project became a reality.

Read more about Expedition Meadbuss here.


Our vision is to restore mead as a natural element in our modern beverage culture. That mead should be seen as the Nordic's obvious alternative to wine and is perceived as a quality product that all established restaurants offer in their menus.

The base for Mjödhamnen is locally produced mead from all over the Swedish countryside, supplemented with central production and import of mead from all over the world.


We are now working on spreading knowledge through meadtastings, lectures and participating in as many fairs as we can.

 

©2010 by Mead Geek